Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Strzyżów, dn.  14 lipca 2011 roku
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, przedkładamy informuję o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi edukacyjnej w związku z realizacją projektu dla Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie nr  WND-POKL.09.01.02-18-258/09 „W drodze do kariery – szanse na lepszą przyszłość - program rozwoju Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Strzyżowie”, realizowanego przy wykorzystaniu środków z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, działanie 9.1  „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” w Liceum Ogólnokształcącym w Strzyżowie, ul. Mickiewicza 11, 38 – 100 Strzyżów w okresie od 01.10.2009 do 30.09.2011r.

Egzaminy poprawkowe

Informujemy, że egzaminy poprawkowe odbędą się:

  • 25.08.2011 - godz. 9:00 - z matematyki - w sali A7
  • 26.08.2011 - godz. 9:00 - z fizyki - w sali A7
20.06.2011

Ogłoszenie dla nauczycieli

  1. Wychowawcy klas wspólnie z samorządami klasowymi wytypują kandydatów do Stypendium Rady Ministrów na rok szkolny 2011/2012. Szczegółowe informacje na stronie internetowej KO w Rzeszowie.
  2. Nazwiska kandydatów wraz z uzasadnieniem składać do 10.06. do pani A. Ziobro.
  3. Do 10.06.2011 należy złożyć sprawozdania z badań osiągnięć edukacyjnych uczniów. Wnioski z badań przygotować na konferencję plenarną.

Na naszej stronie internetowej w plikach do pobrania znajdują się:

  • wzór sprawozdania z realizacji zadań zespołu przedmiotowego – na konferencję plenarną.
  • karta monitorowania podstawy programowej (dla klas I wypełnić, uzupełnić karty klas II – złożyć u dyrektora naczelnego do 24.06)
  • karty kontrolowania 19-tej godziny z art. 42 KN (wypełnione złożyć do dyrektora naczelnego do 24.06)
06.06.2011

Wewnątrzszkolny konkurs na „Klasę z klasą”.

Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza i Rada Rodziców wychodząc naprzeciw propozycjom uczniów, rodziców i nauczycieli ogłasza wewnątrzszkolny konkurs na „Klasę z klasą”.

Innowacje pedagogiczne

Uprzejmie informuję, że zgodnie z zapisem w § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki. (Dz.U. Nr 56, poz.506), 31 marca 2011 r. upływa termin przekazywania kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu, dokumentacji związanej z działalnością innowacyjną.

« poprzednia 1 219 20 21 22 23 24 25 26 27 28 następna »