Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy – Karta Nauczyciela

Stanowisko MEN w sprawie sposobu wykonania przepisu art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy – Karta Nauczyciela – zaktualizowane w dniu 8 października 2009 r.

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi przepisu art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy – Karta Nauczyciela, Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało prezentowane poniżej stanowisko w sprawie sposobu wykonania tego przepisu. Podjęcie decyzji w kwestii rodzaju zajęć, które będą realizowane w szkole w ramach godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b Karty Nauczyciela, przydzielenie tych godzin do realizacji poszczególnym nauczycielom oraz rozliczanie tych godzin, należy bowiem do kompetencji dyrektora szkoły.

Ogłoszenie dla maturzystów

Prosimy o zapoznanie się z komunikatami Dyrektora CKE w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2011/2012 egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi http://www.cke.edu.pl/images/stories/0000_12_Komunikaty/dostosowanie_matury_12.pdf oraz harmonogramem egzaminu maturalnego w 2012 roku http://www.cke.edu.pl/images/stories/0000000_Matura_2012/harmonogram_egzam_25_08_11.pdf

Informacja dostępna również na tablicy ogłoszeń na I piętrze.
13.09.2011

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Strzyżów, dn.  14 lipca 2011 roku
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, przedkładamy informuję o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi edukacyjnej w związku z realizacją projektu dla Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie nr  WND-POKL.09.01.02-18-258/09 „W drodze do kariery – szanse na lepszą przyszłość - program rozwoju Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Strzyżowie”, realizowanego przy wykorzystaniu środków z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, działanie 9.1  „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” w Liceum Ogólnokształcącym w Strzyżowie, ul. Mickiewicza 11, 38 – 100 Strzyżów w okresie od 01.10.2009 do 30.09.2011r.

Egzaminy poprawkowe

Informujemy, że egzaminy poprawkowe odbędą się:

  • 25.08.2011 - godz. 9:00 - z matematyki - w sali A7
  • 26.08.2011 - godz. 9:00 - z fizyki - w sali A7
20.06.2011

Ogłoszenie dla nauczycieli

  1. Wychowawcy klas wspólnie z samorządami klasowymi wytypują kandydatów do Stypendium Rady Ministrów na rok szkolny 2011/2012. Szczegółowe informacje na stronie internetowej KO w Rzeszowie.
  2. Nazwiska kandydatów wraz z uzasadnieniem składać do 10.06. do pani A. Ziobro.
  3. Do 10.06.2011 należy złożyć sprawozdania z badań osiągnięć edukacyjnych uczniów. Wnioski z badań przygotować na konferencję plenarną.

Na naszej stronie internetowej w plikach do pobrania znajdują się:

  • wzór sprawozdania z realizacji zadań zespołu przedmiotowego – na konferencję plenarną.
  • karta monitorowania podstawy programowej (dla klas I wypełnić, uzupełnić karty klas II – złożyć u dyrektora naczelnego do 24.06)
  • karty kontrolowania 19-tej godziny z art. 42 KN (wypełnione złożyć do dyrektora naczelnego do 24.06)
06.06.2011

« poprzednia 1 220 21 22 23 24 25 26 27 28 29 następna »