Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA NASZYCH UCZNIÓW ORAZ ICH RODZICÓW*

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie (zwane dalej „Liceum”) reprezentowane przez Dyrektora – Pana Mirosława Czarnika.

Nasze dane kontaktowe:
1) adres do korespondencji: ul. Mickiewicza 11, 38-100 Strzyżów
2) adres poczty elektronicznej: liceum@lo-strzyzow.pl
3) numer telefonu: 17 276 12 49

2. Inspektorem ochrony danych w jednostce jest Pani Iwona Rokita, e-mail: rokita.rodo@op.pl, do której należy kierować zapytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych
oraz przysługujących Państwu praw.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) realizowania zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz prowadzenia dokumentacji tych zadań,
b) prawidłowego wykonania obowiązków Liceum w  związku z  realizacją celów ustawowych
i statutowych
- na podst. art. 9 ust. 2 lit. g RODO, art. 6 ust. 1 lit. c), e) RODO - w zw. z  ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe, ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawą z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy oraz przepisami wydanymi na podstawie tych ustaw;
c) ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą oraz innej osoby fizycznej - na podst. art. 6 ust. 1 lit. d RODO,
d) monitoringu potencjalnych zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się epidemii i podejmowania działań prewencyjnych – na podst. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz aktami wykonawczymi do ww. ustawy,
e) organizacji konkursów/zawodów wewnątrzszkolnych, nagradzania naszych uczniów poprzez wywieszenie prac zawierających imię, nazwisko oraz klasę do której uczęszcza, informowania o udziale, zdobytym miejscu w konkursach/zawodach czy bieżących wydarzeniach z życia Liceum poprzez wywieszenie wyników na tablicach informacyjnych w obrębie szkoły - na podst. art. 6 ust. 1 lit. e RODO (jako wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym polegające na wspieraniu ucznia w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki problemów młodzieży - w zw. z ustawą
z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe),
f) umożliwienia kontaktu poprzez wykorzystanie adresu e-mail, nr telefonu, które otrzymaliśmy od Państwa - na podst. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz przetwarzania danych szczególnych kategorii – na podst. art. 9 ust. 2 lit. a RODO,
g) nieodpłatnego rozpowszechniania wizerunku – na podst. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
h) nieodpłatnego rozpowszechniania wizerunku w przypadku, gdy stanowią Państwo jedynie szczegół całości imprezy publicznej, krajobrazu, zgromadzenia – na podst. art. 6 ust. 1 lit. e RODO (jako wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym polegające na promocji Liceum oraz art. 81 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych),
i) realizacji obowiązków wynikających z innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego - na podst. art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane:
- osobom upoważnionym przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,
- podmiotom, którym zleciliśmy wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające),
- organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.

6. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku  wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy:
– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
– administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;
e) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (cofnięcie to nie będzie miało wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
Mają Państwo także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – na zasadach określonych w art. 21 RODO.

Aby skorzystać z wymienionych praw prosimy o poinformowanie, które z nich i w jakim zakresie mamy zastosować wysyłając e-mail do Inspektora ochrony danych: rokita.rodo@op.pl lub składając pismo w sekretariacie Liceum.
Przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (kontakt - ul. Stawki 2,00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl; tel. 22 531 03 00) jeżeli uznacie, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.

7. Podanie danych osobowych w celu wykonania przez nas obowiązku prawnego (np. przeprowadzenie rekrutacji, prowadzenie dokumentacji) jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych skutkuje niemożnością zrealizowania tych zadań. Podanie danych udostępnionych na podstawie zgody jest dobrowolne, a brak zgody spowoduje niemożność zrealizowania zamierzonego celu, lecz nie wpłynie na realizację głównych zadań Liceum.

8. Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany (automatycznie podejmowana decyzja wobec Państwa, która „istotnie” na Państwa wpływa) i Państwa dane nie są profilowane (dowolne zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych pozwalające ocenić czynniki osobowe osoby fizycznej, a w szczególności analizować lub prognozować aspekty dotyczące efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji lub zainteresowań, wiarygodności lub zachowania, lokalizacji
lub przemieszczania się osoby, której dane dotyczą).

9. We własnym zakresie nie planujemy bezpośrednio przekazywać danych do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych. Specyfika działania Facebooka, na którym posiadamy nasz fanpage i jego międzynarodowy charakter powodują jednak, że potencjalnie możliwy jest transfer danych poza EOG (nie jest to zależne od nas).