Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie
Uprzejmie informujemy, że Rada Powiatu Strzyżowskiego na posiedzeniu w dniu 27 maja 2020 r. biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację związaną z Covid-19 oraz ograniczone możliwości kontaktu uczniów ze szkołami podjęła Uchwałę Nr XIX/148/2020 w sprawie zmiany uchwały nr VII/60/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Powiatowego Programu Wspierania Edukacji uzdolnionej młodzieży szkół prowadzonych przez Powiat Strzyżowski – Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego.

Zmiany dotyczą umożliwienia m. in. uczniom i absolwentom szkół prowadzonych przez Powiat Strzyżowski składania wniosku o stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego także drogą elektroniczną na adres starostwo@strzyzowski.pl oraz bez opinii wychowawcy i dyrektora szkoły na wniosku – w przypadku wprowadzenia stanu epidemii, stanu klęski żywiołowej lub stanu wyjątkowego na terenie kraju. Termin składania wniosków nie uległ zmianie (do 31 lipca b.r.).

TREŚĆ REGULAMINU


INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA:

Informacja dotycząca dokumentów dołączanych do wniosku o stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego tj. świadectw, dyplomów, zaświadczeń potwierdzających uzyskane osiągnięcia:
  • w przypadku składania wniosku o stypendium w urzędzie Starostwa kserokopie dokumentów dołączonych do wniosku będą potwierdzać za zgodność z oryginałem, po okazaniu ich oryginałów, pracownicy Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych,
  • w przypadku przesłania wniosku drogą elektroniczną należy dołączyć skan oryginalnych dokumentów,
  • w przypadku przesłania wniosku pocztą kserokopie dokumentów zostaną potwierdzone za zgodność z oryginałami w terminie późniejszym.

Informacje o programach stypendialnych wyszukiwarka, baza ofert dla uczniów:


mojestypendium.pl

Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2017/2018.


Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na posiedzeniu w dniu 29 maja 2017r. zatwierdził Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2017/2018.

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci pomaga w rozwoju uczniom szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów i szkół podstawowych o wybitnych uzdolnieniach poznawczych, technicznych, plastycznych, baletowych* i muzycznych, organizując sytuacje sprzyjające rozwojowi uzdolnień specjalnych i rozwojowi ogólnemu.


Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci - informacje

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia" od wielu lat prowadzi program stypendialny wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży, pochodzącej z małych miejscowości.Dzieło Nowego Tysiąclecia - Zasady pomocy

Stypendia z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego dla uzdolnionej młodzieży


Informacje o stypendium J.Przecławczyka –> strona Starostwa Powiatowego

Program Stypendiów Pomostowych to rozbudowany system stypendialny, oferujący studentom wsparcie finansowe na I rok i dalsze lata studiów. Stypendia pomostowe na pierwszy rok studiów otrzymują ambitni i zdolni maturzyści z małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczynają studia dzienne i spełniają kryteria jednego z segmentów Programu.


Stypendia pomostowe (dla tegorocznych maturzystów)