LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie
Informujemy, że dzieci i młodzież naszej szkoły w roku szkolnym 2018/2019 ubezpieczone są w firmie:

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa

(godziny pracy - 8.00 - 16.00):
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
KRS 0000054136, NIP 526-00-38-806,

NUMER POLISY:
1.09.2018 - 31.08.2019 - EDU-A/P 056793
1.09.2017 - 31.08.2018 - A-A 299298
1.09.2016 - 31.08.2017 - A-A 271976
1.09.2015 - 31.08.2016 - A-A 248684
1.09.2014 - 31.08.2015 - A-A 219185

WAŻNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z UBEZPIECZENIEM UCZNIÓW


UWAGA!
Ubezpieczenie NNW uczniów nie jest obowiązkowe. Ubezpieczeniem objęciu są uczniowie, którzy opłacili składkę ubezpieczeniową