Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Szanowni Absolwenci i Przyjaciele Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie

Pragniemy poinformować, że w grudniu 2011 roku powstało Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie.
Bezpośrednim impulsem do sformalizowania pomysłu, sygnalizowanym przez wielu absolwentów liceum, a także członków lokalnej społeczności na przestrzeni kilku ostatnich lat, stał się nadchodzący jubileusz 100-lecia szkoły, który będzie obchodzony we wrześniu 2012 roku.
Mając na względzie trudności, z jakimi przyszło borykać się polskiemu szkolnictwu, grupa absolwentów strzyżowskiego liceum utworzyła Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie. Instytucja ta poprzez różnorodne inicjatywy i wsparcie finansowo - rzeczowe, pragnie pomagać szkole w  procesie edukacyjno – wychowawczym i umożliwiać wielopłaszczyznowy rozwój jej wychowankom.

Celem nowo powstałego Stowarzyszenia jest:
1) promowanie liceum ogólnokształcącego i podtrzymywanie wielowiekowej tradycji szkoły,
2) podtrzymywanie więzi między absolwentami szkoły i organizowanie z nimi spotkań,
3) organizowanie imprez rocznicowych podkreślających tradycję szkoły,
4) wspieranie i pomoc organizacyjna dla inicjatyw młodzieży,
5) wspieranie szkolnych organizacji wewnętrznych,
6) wspieranie statutowej działalności liceum poprzez m.in.:
a) inicjowanie współpracy szkoły ze szkołami wyższymi i innymi instytucjami naukowymi oraz pomoc organizacyjną w tym zakresie,
b) podejmowanie działań na  rzecz wzbogacania bazy materialnej, w tym konserwacji zabytkowego gmachu szkoły,
Priorytetowym celem Stowarzyszenia w bieżącym roku 2012 jest pozyskanie środków finansowo - materialnych na działania, które pomogą uświetnić Jubileusz 100 – lecia szkoły.
Pragniemy podjąć inicjatywy, dzięki którym będziemy mogli:
•    powrócić do wspomnień z czasów, kiedy byliśmy uczniami bądź sympatykami tej szkoły,
•    utrwalić pamięć o tysiącach absolwentów, wśród których są: uczeni światowej sławy, pracownicy naukowi, politycy, artyści, literaci, lekarze, prawnicy, nauczyciele, dziennikarze, duchowni i przedstawiciele niemal wszystkich zawodów,
•    zaprezentować dokonania naukowe i sukcesy zawodowe naszych kolegów - absolwentów,
•    zacieśniać więzi między szkołą i absolwentami
Mamy nadzieję, że dzięki naszym przedsięwzięciom, nie tylko godnie utrwalimy „czas przeszły”, ale także przyczynimy się do tego, by strzyżowskie liceum nadal mogło pomagać młodym ludziom w rozwijaniu ich zdolności, pasji i stawaniu się tym kim mogą i chcą być.

Wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób czują się związani ze strzyżowskim liceum, prosimy o powiększenie grona naszego Stowarzyszenia.
Ta szkoła i ta młodzież zasługuje na pomoc, a „My” możemy jej udzielić. Każda inicjatywa i jakiekolwiek wsparcie (finansowe, rzeczowe, doradcze i inne) jest bardzo mile widziane.
Chcielibyśmy, aby wszystkim nam przyświecały słowa M. Schelera, który powiedział:

„Człowiek jest szczęśliwy tylko wtedy, kiedy coś daje.
Albowiem większym szczęściem jest dawać niż brać”


Pragniemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim darczyńcom, dzięki którym mogliśmy sfinalizować procedury i uiścić opłaty związane z rejestracją i rozpoczęciem funkcjonowania Stowarzyszenia. Na dzień 18.01.2012 roku wsparcia finansowego udzielili nam: Adamczyk Grzegorz, Armata Jerzy, Czarnik Mirosław, Drozd Wioletta, Gągorowska Małgorzata, Godek Robert, Grela Roman, Góra Waldemar, Hołówko Zbigniew, Jamróg Beata, Kawa Mariusz, Kielar Alicja, Mazur Krystyna, Mendelowska Urszula, Moskal Jerzy, Moskwa Monika, Moskwa-Jacek Marzena, Modliszewska Barbara, Nowicka Ilona, Ochab Elżbieta, Ossowska Kazimiera, Pacana Elżbieta, Pelczar Regina, Piskozub Anna, Rędziniak Piotr, Rokita Katarzyna, Rybczyk Marta, Rykała Katarzyna, Skura Dorota, Szaro Renata, Śliwa Barbara, Tęcza Paweł, Wawrzonek-Tęcza Małgorzata, Wietecha Wioletta, Wietecha Andrzej, Włodyka Danuta, Wójcik Beata, Woźnicka Małgorzata, Zając Zofia, Zięba Maria, Ziobro Tomasz.

O szczegółowych inicjatywach podejmowanych przez Stowarzyszenie będziemy informować na bieżąco, na stronie internetowej szkoły: lo- strzyzow.pl. Osoby zainteresowane działalnością w Stowarzyszeniu bądź udzieleniem wsparcia finansowego prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 17 276 12 49 lub elektroniczny: stowarzyszenie.lo.strzyzow@gmail.com.

Aby zostać członkiem zwyczajnym, należy wypełnić deklarację (wzór deklaracji do pobrania w załączonych niżej dokumentach) i odesłać ją na adres: „Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie", ul. Mickiewicza 11, 38 - 100 Strzyżów lub doręczyć do sekretariatu LO w Strzyżowie, a także uiścić składkę w wysokości 15 złotych. Składkę można wpłacić na konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Strzyżowie 90 9168 0004 0000 1078 2000 0010
Członkiem zwyczajnym, zgodnie z § 11 p. 1 Statutu Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele stowarzyszenia, w tym także cudzoziemiec niemieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Do pobrania:
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA