Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Rada Rodziców


Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023:


Grzegorz Potwora przewodniczący Rady Rodziców

Grzegorz Potwora- przewodniczący
Magdalena Drogoń - z-ca
Grzegorz Baran - skarbnik
Łukasz Sołtys - sekretarz
Marcin Lisak - członek


Ogólne informacje dotyczące Rady Raodziców:
  1. W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
  2. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców uczniów.
  3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
  4. Rada Rodziców współuczestniczy w tworzeniu Programu Wychowawczego Szkoły i Szkolnego Programu Profilaktyki oraz opiniuje projekt statutu szkoły.
  5. Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
  6. Rada Rodziców deleguje swoich przedstawicieli do składu komisji konkursowej na dyrektora szkoły.
  7. Rada Rodziców opiniuje szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia, tryb i zasady jej ustalania oraz tryb odwoławczy od tej oceny.
  8. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin tej rady.

Rada rodziców ma prawo do wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.
Przydatne informacje:

Rady Rodziców - materiały edukacyjne*

*źródło: www.men.edu.pl

Numer Rachunku Bankowego Rady Rodziców


Bank Spółdzielczy w Strzyżowie: 57 9168 0004 0000 1179 3000 0010