Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Statut szkoły


Statut szkoły jest to dokument:
  • zawierający postanowienia ogólne dotyczące Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie,
  • informujący o celach i zadaniach szkoły,
  • przedstawiający organa szkoły,
  • opisujący organizację szkoły:
    • prawa i obowiązki dotyczące uczniów i nauczycieli,
    • nagrody i kary dotyczące uczniów,
  • zawierający Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO)


Pełny statut szkoły wraz z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania do pobrania w postaci pliku PDF - Tekst ujednolicony, stan na dzień 15.09.2022 r.

Zmiany w statucie:
Zgodnie z uchwałą nr 13/2022/2023
Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie z dnia 30.09.2022 r.
Treść zmian

Zgodnie z uchwałą nr 12/2022/2023
Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie z dnia 15.09.2022 r.
W statucie szkoły dokonuje się następujących zmian:

§ 132 punkt 7 otrzymuje brzmienie:
“Bez zgody nauczyciela używać podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych, odtwarzaczy multimedialnych oraz słuchawek. W sytuacjach nagłych informacje przekazywane są za pośrednictwem sekretariatu szkoły;”