Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Pedagog szkolny:

Barbara Modliszewska
tel. (17) 2761 249 wew. 23
poniedziałek 7:45 - 12:00
wtorek 7:45 - 14:00
środa 7:45 - 12:00
czwartek 7:45 - 11:45
piątek 7:45 - 11:00
Dyżur funkcjonariusza policji – w pierwszy poniedziałek miesiąca – 11.30 – 12.30

ZMIANY W SPRAWIE
UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH Obowiązujące od 1 września 2017 r.

Procedura organizowania i udzielania pomocy psychologiczno -pedagogicznej

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:


 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem
 • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej
 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem
 • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób
 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.
Obszary działania pedagoga szkolnego obejmują w zasadzie wszystkie płaszczyzny szkolnego życia.Pedagog szkolny:
 • Udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych,
 • Udziela porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,
 • Udziela porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,
 • Przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży,
 • Rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego,
 • Udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i dydaktyczne,
 • Organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom opuszczonym, osieroconym, uczniom z rodzin patologicznych, wielodzietnych, uczniom wychowującym się w rodzinach o szczególnie trudnej sytuacji materialnej,
 • Wnioskuje o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanie środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich,
 • Wnioskuje o skierowanie uczniów osieroconych i opuszczonych do placówek opieki całkowitej,
 • Organizuje i prowadzi zajęcia profilaktyczne dla młodzieży.

W ramach swojej pracy pedagog szkolny współpracuje z takimi placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły, jak:
 • Powiatowym Centrum Pomocy w Rodzinie w Strzyżowie,
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Strzyżowie,
 • Ośrodkiem Terapii Uzależnień,
 • Poradnią Zdrowia Psychicznego,
 • Punktem Konsultacyjno-Informacyjnym dla osób z problemem alkoholowym oraz dla ofiar przemocy,
 • Powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczna w Strzyżowie,
 • Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strzyżowie,
 • Stowarzyszeniem „Bezpieczny powiat strzyżowski”,
 • Sądem, kuratorami zawodowymi oraz społecznymi,
 • Powiatową Komendą Policji w Strzyżowie,
 • MOPS w Strzyżowie oraz GOPS-y w Czudcu, Niebylcu, Frysztaku, Wiśniowej, Wielopolu


Artykuły publikowane w gazetce szkolnej:


Konflikty w rodzinie
Młodzież i alkohol
Fortelem w stres

Komunikaty, akcje społeczne:


DOPALACZE ODŁSONA PIEKŁA - pakiet edukacyjny
Dopalacze Kradną Życie - strona informacyjna kampanii
Informacje na temat problemu dopalaczy - strona internetowa
Obowiązkowe odblaski dla wszystkick pieszych
Kochasz? STOP Wariatom Drogowym
PODSTAWOWE ZABIEGI RESUSCYTACYJNE U OSÓB DOROSŁYCH