Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Strzyżów, dn.  14 lipca 2011 roku
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, przedkładamy informuję o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi edukacyjnej w związku z realizacją projektu dla Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie nr  WND-POKL.09.01.02-18-258/09 „W drodze do kariery – szanse na lepszą przyszłość - program rozwoju Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Strzyżowie”, realizowanego przy wykorzystaniu środków z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, działanie 9.1  „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” w Liceum Ogólnokształcącym w Strzyżowie, ul. Mickiewicza 11, 38 – 100 Strzyżów w okresie od 01.10.2009 do 30.09.2011r.
1. Wpłynęła jedna oferta od następującego wykonawcy:
Konsorcjum w składzie:
Marta Gliwska-Rybczyk, 38-124 Wiśniowa, Jazowa 41a
Małgorzata Gągorowska, 38-100 Strzyżów, Zawale 2/3
Joanna Martens-Skoczek, 35-309 Rzeszów, Podwisłocze 8/80
Mirosław Czarnik, 38-100 Strzyżów, Godowa 262
Jerzy Moskal, 38-100 Strzyżów, Godowa 263/3
Bogusław Popieluch, 38-100 Strzyżów, Zawale 2/2

2. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.

Numer oferty: 1
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy    

Konsorcjum w składzie:
Marta Gliwska-Rybczyk, 38-124 Wiśniowa, Jazowa 41a
Małgorzata Gągorowska, 38-100 Strzyżów, Zawale 2/3
Joanna Martens-Skoczek, 35-309 Rzeszów, Podwisłocze 8/80
Mirosław Czarnik, 38-100 Strzyżów, Godowa 262
Jerzy Moskal, 38-100 Strzyżów, Godowa 263/3
Bogusław Popieluch, 38-100 Strzyżów, Zawale 2/2
    
Cena zł brutto: 14 700    
Liczba przyznanych punktów: 100

Sposób punktacji: cena – 100 %

3. Wybór najkorzystniejszej oferty:

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy. W przedmiotowym postępowaniu najkorzystniejszą ofertę złożyło:

Konsorcjum w składzie:
Marta Gliwska-Rybczyk, 38-124 Wiśniowa, Jazowa 41a
Małgorzata Gągorowska, 38-100 Strzyżów, Zawale 2/3
Joanna Martens-Skoczek, 35-309 Rzeszów, Podwisłocze 8/80
Mirosław Czarnik, 38-100 Strzyżów, Godowa 262
Jerzy Moskal, 38-100 Strzyżów, Godowa 263/3
Bogusław Popieluch, 38-100 Strzyżów, Zawale 2/2

Wybrano ofertę z najniższą zaoferowaną ceną brutto za przedmiotowe zamówienie, co było jedynym kryterium wyboru oferty. Oferta uzyskała 100 punktów w kryterium cena brutto za  zamówienie.

4. Wykluczenie – nie dotyczy

5. Odrzucenie oferty – nie dotyczy

6. Termin zawarcia umowy.
Zgodnie z art. 94  ust. 2, pkt. 1 ppkt a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami) Zamawiający nie jest związany terminem określonym w art. 94 ust. 1 pkt. 2) pzp.
14.07.2011