Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Stypendyści Urzędu Marszałkowskiego

Komisja stypendialna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach projektu "Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2010/2011" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dokonała oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendiów. W wyniku oceny stypendia otrzymali uczniowie naszej szkoły.

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

1.Ponowny egzamin maturalny (egzamin w terminie poprawkowym) jest przeprowadzany w sierpniu 2011 r., w terminie ustalonym przez dyrektora CKE.

2.Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który:
  • przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w maju/czerwcu w  części ustnej i pisemnej i żaden jego egzamin nie został unieważniony
  • nie zdał wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części ustnej lub pisemnej
  • w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu (nie później niż 7 lipca) złożył do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu (załącznik 18), zgodnie z deklaracją ostateczną.


3.Absolwent przystępujący do części ustnej egzaminu z języka polskiego może wraz z oświadczeniem złożyć poprawioną bibliografię do tematu zadeklarowanego w deklaracji ostatecznej.

4.Ponowny egzamin (egzamin w terminie poprawkowym) w części ustnej jest przeprowadzany w macierzystej szkole zdającego (między 22 a 26 sierpnia), a w części pisemnej (23 sierpnia) – w miejscach wskazanych przez dyrektora OKE. Informacje o miejscach przeprowadzenia egzaminu pisemnego ogłasza dyrektor OKE na stronie internetowej danej OKE w terminie do 10 sierpnia 2011 r. Informacje o harmonogramie egzaminów ustnych zdający uzyskuje w szkole, w której przystąpił do egzaminu.
10.05.2011

Rok 2011 ogłoszony został przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Lasów.

Na przełomie kwietnia i maja  w różnych miastach Polski obchodzony jest
Światowy Dzień Ziemi. W naszej szkole 28 kwietnia odbył się konkurs
„ Młodzież w lasach Europy- Young People in European Forests” YPEF 2010/11.

W konkursie wzięli udział uczniowie klas I i II  LO pracując w 8 zespołach 3 osobowych.

konkurs na plakat

W marcu Zespól ds. promocji zdrowia ogłosił konkurs na plakat związany z profilaktyką chorób serca. Swoje prace zgłosili uczniowie z klas 1D i 2H. Wyróżnione w konkursie plakaty wiszą przy wejściu głównym. Gratulujemy najlepszym, a wszystkich uczniów zachęcamy do zapoznania się z ich treścią i stosowania w czasie wakacji
01.05.2011

Rozstrzygnięcie konkursu

W pisemnym konkursie Wiedzy o nikotynizmie, który odbył się 27 maja, wzięło udział 24 uczniów z klas pierwszych i drugich. Najlepsze wyniki uzyskali:

I miejsce – Gabriela Szaro kl. 1D
II miejsce – Katarzyna Zdon kl. 2B
III miejsce – Ewa Wójcik kl.2F i  Małgorzata Szydło kl. 2B.
Gratulujemy zwycięzcom, wręczenie nagród odbędzie się na zakończenie roku szkolnego.
01.05.2011

« poprzednia 1 2323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333349 350 następna »