Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Nowy nadzór pedagogiczny ma poprawić jakość kształcenia

Ewaluację i kontrolę zewnętrzną w szkołach i placówkach, nad którymi nadzór pedagogiczny sprawuje obecnie kurator oświaty, będą prowadzić jednostki zajmujące się profesjonalnym badaniem jakości pracy szkół. Powstaną one na bazie zasobów kadrowych i lokalowych obecnych centralnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz kuratoriów oświaty.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło założenia zmian w prawie oświatowym dotyczące systemu oceniania jakości edukacji.

Zgodnie z założeniami, wizytatorzy będą pracować wyłącznie w nadzorowanych szkołach, a wyniki ich pracy w postaci raportów o pracy szkół będą dostępne publicznie na platformie internetowej.

Informacje o ocenie pracy szkół, dostępne dla dyrektorów placówek i rodziców zostaną ujednolicone w skali całego kraju. Powyższe informacje mają też pomóc w prowadzeniu polityki oświatowej na poziomie samorządu, regionu i kraju.

Sprawowanie nadzoru pedagogicznego od kuratorów oświaty przejmą Regionalne Ośrodki Jakości Edukacji (na czele z Regionalnym Inspektorem Jakości Edukacji), które mieścić się będą w każdym województwie. Pozostałe zadania kuratorów oświaty wykonywane będą przez urzędy wojewódzkie.

Regionalne Ośrodki Jakości Edukacji (ROJE) mają być niezależnymi instytucjami (jak obecnie okręgowe komisje egzaminacyjne), których zadaniem będzie ustalanie i udostępnianie opinii publicznej rzetelnej informacji na temat pracy szkół.

Zgodnie z nowymi zasadami, prace egzaminacyjne mają być udostępniane w każdym województwie w siedzibie Regionalnego Inspektora Jakości Edukacji.

Centralna Komisja Egzaminacyjna zostanie przekształcona w Krajowy Ośrodek Jakości Edukacji (KOJE), którego zadaniem będzie przygotowanie i organizacja systemu egzaminów zewnętrznych oraz nadzoru pedagogicznego. Swoje zadania KOJE będzie wykonywać przy pomocy podległych mu 16 Regionalnych Ośrodków Jakości Edukacji.

Regionalni Inspektorzy Jakości Edukacji będą mieli zastępców odpowiedzialnych za organizację na terenie swojego województwa (we współpracy z innymi ROJE) systemu egzaminów zewnętrznych oraz zastępców odpowiedzialnych za koordynowanie zadań nadzoru pedagogicznego.

Przewidywane jest również podniesienie rangi Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG). Jego zadaniem będzie budowa nowoczesnego systemu oświaty polskojęzycznej za granicą, prowadzenie - w imieniu Ministra Edukacji Narodowej - szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych RP oraz sprawowanie nadzoru nad tymi szkołami, a także wspieranie nauczania języka polskiego i polskiej kultury poza granicami kraju.

Na podstawie: www.men.gov.pl
Zofia Zając - wicedyrektor
13.02.2011