Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

„Konkurs na plakat pod hasłem antynikotynowym”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie informuje, że został ogłoszony „Konkurs na plakat z hasłem antynikotynowym”. Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do przygotowania plakatu z hasłem antynikotynowym promującym zdrowy styl życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego. Uczniowie w swojej twórczości plastycznej przedstawią tematykę palenia tytoniu w aspekcie: obowiązującego prawa (ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych), propagowania przestrzeni publicznej wolnej od dymu tytoniowego, norm i obyczajów środowiska, uzależnienia od tytoniu, kreowania wizerunku człowieka, który nie pali papierosów, wpływu palenia tytoniu na zdrowie z uwzględnieniem aspektu biernego palenia.
Prace powinny ukazywać społeczno – ekonomiczne, zdrowotne i moralne skutki uzależnienia od tytoniu.
Do Konkursu można zgłaszać prace plastyczne przygotowane w formacie A3 lub A2.
Każda praca powinna mieć swój tytuł.
Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 2 prace (dotychczas niepublikowane), jednak jeden uczestnik nie może otrzymać więcej niż jednej nagrody.
Osoba biorąca udział w konkursie musi posiadać pełne prawa autorskie do przygotowanej pracy.
Wypełnienie załączników i przesłanie plakatu jest równoznaczne:
- z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do prezentowanego plakatu
- wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 pozycja 883).
- publikacją wizerunku autora pracy na stronie internetowej WSSE.

Przesłanie plakatów na konkurs jest jednoznaczne z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie go na następujących polach eksploatacji:
a. druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie
b. bezterminową prezentację na stronie www.wsse.rzeszow.pl
c. rozpowszechnianie plakatu
d. wprowadzanie do pamięci komputera
e. prezentowanie plakatów na wystawach stanowiących kontynuację konkursu
Plakaty nie mogą zawierać treści obrażających i naruszających dobre imię innych osób. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo usunięcia prac naruszających prawa osób trzecich, obscenicznych i pozbawionych walorów artystycznych.

Konkurs odbywa się tylko na etapie wojewódzkim i trwa w terminie od 1 lutego do 15 maja 2018 r.
Prace konkursowe opisane na odwrocie należy przesłać lub dostarczyć na adres:
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie;
ul. Wierzbowa 16; 35-959 Rzeszów
Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia (pokój 201) w terminie do 15 maja do godziny 15.00.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 28 maja 2018 r.– na stronie internetowej www.wsse.rzeszow.pl
Do prac należy dołączyć również : zgłoszenie (załącznik nr 1), zgodę przedstawiciela ustawowego dziecka na udział w konkursie, które nie ukończyło 18 roku życia (załącznik nr 2 do regulaminu), oświadczenie uczestnika pełnoletniego (załącznik nr 3).
Nieprawidłowy format prac, brak opisu, pełnych danych oraz brak wypełnionych załączników –wykluczą pracę z konkursu.

Załącznik nr 1 – Zgłoszenie.
Załącznik nr 2 – Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka na udział w konkursie, które nie ukończyło 18 roku życia.
Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika pełnoletniego konkursu.
23.01.2018