LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza
na rok szkolny 2020/2021Podstawa prawna:


Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów


1.Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają dokumenty w terminie określonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

2. Wymaganą dokumentację dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego stanowią następujące dokumenty:

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły (Dokument stanowi wydruk z systemu elektronicznej rekrutacji lub wyłącznie w formie elektronicznej opatrzony podpisem zaufanym)
 • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • Zaświadczenie Podkarpackiego Kuratora Oświaty o uzyskaniu tytułu finalisty konkursu wojewódzkiego
 • Dwie fotografie(niezbędne do wyrobienia legitymacji)
 • Zaświadczenie (dyplom) o osiągnięciach sportowych lub artystycznych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ponadwojewódzkim zgodnie z wykazem zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w roku szkolnym 2019/2020, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej określone w zarządzeniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
 • Oświadczenie o woli uczęszczania na lekcje religii


3.Podpisany przez kandydata oraz obydwoje rodziców wniosek należy dostarczyć do szkoły do dnia 10 lipca.

4. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub pocztą tradycyjną:

I. Wniosek kandydat może przesłać pocztą tradycyjną, kurierem na adres szkoły pierwszego wyboru (szkoła pierwszego wyboru – szkoła pierwsza, która uczeń wybrał we wniosku);

II. Wniosek do szkoły ponadpodstawowej kandydat może przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail rekrutacja@lo-strzyzow.pl w formie skanu.

UWAGA: Oryginał wniosku kandydat przynosi ze świadectwem i wynikiem egzaminu ośmioklasisty podczas kolejnego etapu rekrutacji.

III. Wniosek do szkoły ponadpodstawowej kandydat może wrzucić do skrzynki na parterze szkoły w miejscu monitorowanym w godzinach od 8.00 do 14.30.
O godzinie 14.30 skrzynka będzie zabierana do sekretariatu szkoły. Upoważniony pracownik szkoły będzie rejestrował wpływające wnioski i weryfikował ich zgodność w systemie elektronicznym.

IV. Odpowiedzi na pytania dotyczące wypełniania wniosku będą udzielane telefonicznie przez pracownika sekretariatu szkoły.

V. W przypadku wystąpienia niezgodności złożonego wniosku z system elektronicznym vEdukacja nastąpi uzgodnienie danych drogą telefoniczną. Dlatego, ważne jest podanie telefonu kontaktowego do rodziców/opiekunów prawnych.

VI. Potwierdzeniem złożenia wniosku, będzie weryfikacja w systemie dokonywana przez szkołę w terminie 2 dni od wrzucenia wniosku do skrzynki, dostarczenia przesyłki pocztowej, kurierskiej lub przesłanej drogą elektroniczną na adres e-mail.

Informujemy, że szkoły podstawowe z terenu Powiatu Strzyżowskiego, są objęte systemem „vEdukacja” zatem absolwenci tych szkół:
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Babicy
Szkoła Podstawowa im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Czudcu
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pstrągowej
Szkoła Podstawowa w Zaborowie
Szkoła Podstawowa w Cieszynie
Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Zespole Szkół w Lubli
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Stępinie
Szkoła Podstawowa im. Hugona Kołłątaja w Zespole Szkół w Dobrzechowie
Szkoła Podstawowa im. Hugona Kołłątaja w Gliniku Zaborowskim
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Godowej
Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Grodzisku
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Strzyżowie
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Św. Jana Kantego w Wysokiej Strzyżowskiej
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Św. Stanisława Biskupa w Zespole Szkół w Wysokiej Strzyżowskiej
Szkoła Podstawowa w Żarnowej
Szkoła Podstawowa w Żyznowie
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiśniowej

nie dostarczają kopii dokumentów(świadectwo oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty), potwierdzają jedynie wolę nauki oryginałami dokumentów po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych do przyjęcia w terminie od 13 do 18 sierpnia.


Absolwenci szkół innych niż w/w są zobowiązani do dostarczenia kopii dokumentów(świadectwo oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty)w wersji papierowej lub skanu dokumentu.


UWAGA! Wniosek może zostać złożony wyłącznie w formie elektronicznej poprzez system elektronicznej rekrutacji (wniosek musi być podpisany przez oboje rodziców (opiekunów prawnych) za pomocą profilu zaufanego(https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany) lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

3. Przy składaniu wymaganej dokumentacji do szkoły kandydata obowiązuje nabór drogą elektroniczną(poprzez system naboru vEdukacja).

4. Oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,kandydaci dostarczają jako potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole w terminie określonym przez MEN.

Kwalifikowanie kandydatów

1. Podstawą zakwalifikowania kandydatów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza jest osiągnięcie określonego przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną progu punktowego stanowiącego wynik, będący sumą uzyskanych punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.

2. Sposób przeliczania na punkty osiągnięć kandydata do klasy pierwszej 4-letniego liceum ogólnokształcącego określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów

fragmenty z rozporządzenia dotyczące absolwentów szkół podstawowych określający sposób przeliczania osiągnięć na punkty :


§ 12. 1. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 i 2021/2022 do szkół ponadpodstawowych,
z wyjątkiem szkół, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d–f ustawy – Prawo oświatowe, w przypadku przeliczania na
punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w art. 134 ust. 2 pkt 1, art. 137 ust. 6 pkt 1, art. 140 ust. 3 pkt 1
i art. 143 ust. 3 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe:
1) wynik przedstawiony w procentach z:
a) języka polskiego,
b) matematyki
– mnoży się przez 0,35;
2) wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.

§ 4. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 134 ust. 2 pkt 2,
art. 135 ust. 4 pkt 1, art. 137 ust. 6 pkt 2, art. 139 ust. 2 pkt 2, art. 140 ust. 3 pkt 3 i art. 143 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo
oświatowe, wymienionych odpowiednio na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, świadectwie promocyjnym do
klasy VII szkoły podstawowej lub świadectwie ukończenia branżowej szkoły I stopnia, za oceny wyrażone w stopniu:
1) celującym – przyznaje się po 18 punktów;
2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.
§ 5. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły
podstawowej z wyróżnieniem lub świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia z wyróżnieniem, o których mowa
odpowiednio w art. 134 ust. 2 pkt 3, art. 135 ust. 4 pkt 2, art. 137 ust. 6 pkt 3, art. 139 ust. 2 pkt 3, art. 140 ust. 3 pkt 4 i art. 143
ust. 3 pkt 3 ustawy – Prawo oświatowe, przyznaje się 7 punktów.
§ 6. 1. W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 137 ust. 6
pkt 4 lit. a, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. a i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. a ustawy – Prawo oświatowe, za:
1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów
oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem
o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy
o systemie oświaty:
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania
szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania
szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania
szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 1737
3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim,
przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania
szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania
szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania
szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych,
organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
2. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, o którym mowa
w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe
osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie
osiągnięcia wynosi 18 punktów.
§ 7. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz
środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 137
ust. 6 pkt 4 lit. b, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. b i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy – Prawo oświatowe, przyznaje się 3 punkty.


Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji


1. W przypadku absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas bierze się pod uwagę oceny z:
ukierunkowanie politechniczne:
 • język polski
 • matematyka
 • fizyka
 • informatyka

ukierunkowanie promedyczne:
 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
 • biologia

ukierunkowanie humanistyczne:
 • język polski
 • matematyka
 • historia
 • wiedza o społeczeństwie

ukierunkowanie menadżerskie:
 • język polski
 • matematyka
 • geografia
 • język angielski


Informacja o językach obcych


1. Językiem obcym wiodącym jest język angielski natomiast drugim językiem jest język niemiecki lub język francuski.

2. Kandydaci, którzy uzyskali ocenę naganną z zachowania nie będą przyjmowani do Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie.