Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

LO w Strzyżowie jest już aktywnym uczestnikiem platformy eTwinning




Co to jest eTwinning?
Program eTwinning to europejska społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy (i nie tylko). To łączenie szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych, które pozwalają na współpracę ponad granicami, umożliwiając uczniom realizację projektów edukacyjnych rozwijających wiele ich umiejętności.

MysteryTwinning - międzynarodowy projekt angielskojęzyczny na portalu eTwinning realizowany od października 2018 r. do czerwca 2019 r. w klasie 1A we współpracy z partnerami z Włoch, Turcji, Portugalii, Bułgarii i Grecji


W październiku 2018 r. klasa 1A przystąpiła do międzynarodowego projektu o tajemniczo brzmiącej nazwie MysteryTwinning. W skład grupy projektowej wchodzi po około 20 uczniów w wieku 15-16 lat z 6 krajów - Włoch, Turcji, Bułgarii, Grecji, Portugalii i Polski.
    Celem projektu jest międzynarodowa współpraca uczniów z różnych krajów Europy, rozwój umiejętności komunikacyjnych i przełamywanie barier językowych w zakresie języka angielskiego oraz budzenie zainteresowania innymi kulturami i kształtowanie postawy otwartości i szacunku dla odmienności.
    Pierwszym etapem projektu są sesje Mystery Skype, czyli spotkania dwóch szkół, które nic o sobie nawzajem nie wiedzą. Zadając sobie nawzajem pytania zamknięte na temat położenia geograficznego i różnych elementów kulturowych, obie grupy uczniów starają się jako pierwsi odgadnąć najpierw kraj, a następnie miasto przeciwników.
Uczniowie naszego LO spotkali się 10 i 11 grudnia z rówieśnikami z Bandirmy nad Morzem Marmara w Turcji oraz z Parmy w rejonie Emilia Romania we Włoszech. Nasze niewielkie, trudne do odnalezienia na mapie i absolutnie niemożliwe do wymówienia dla naszych przeciwników miasto przyniosło nam szczęście i pozwoliło wygrać obydwa konkursy.
Udział w tej części projektu przyniósł wiele korzyści - mamy zapewne lepszą orientację w mapie Europy, a w szczególności Turcji i Włoch, opanowaliśmy kilkanaście nowych angielskich słów i zwrotów z zakresu geografii (kluczowa północna półkula i południk 0 już nie stanowią dla nas tajemnic) i udoskonaliliśmy umiejętność zadawania pytań. Forma rywalizacji zmobilizowała nas do zafunkcjonowania jako zgrana, dobrze zorganizowana grupa. Każdy miał przydzielone zadanie i każdy z entuzjazmem uczestniczył w pracy klasy i osiągnięciu celu, którym było dotarcie do miasta naszych partnerów. Uczniowie odpowiedzialni za dokumentację działań wykonali szereg zdjęć i nagrań video, jak również nauczyli się korzystać z dokumentów Google docs w celu zapisu i porządkowania pytań i odpowiedzi w sposób dostępny dla wszystkich uczniów. Początkowo onieśmieleni, szybko przełamaliśmy pierwsze lody i otworzyliśmy się na naszych nowych zagranicznych znajomych. Spotkanie zaowocowało wymianą zdjęć i pozdrowień na Snapchacie i Instagramie.
W dalszej części projektu liczymy na równie ciekawe zadania i wymianę interesujących elementów kultury z wszystkimi partnerskimi miastami.

Działania w ramach projektu w drugim półroczu roku szkolnego 2018/2019:



Po pierwszych nieśmiałych krokach i przełamaniu początkowych barier w ramach turnieju Mystery Skype, który stanowił pierwsze zadanie projektowe realizowane w okresie od października do grudnia 2018 r., przyszedł czas na kolejne aktywności i znacznie bardziej intensywną pracę wymagającą zarówno indywidualnego zaangażowania uczniów, jak i współpracy w zespole, w tym stanowiącej największe wyzwanie współpracy w zespołach międzynarodowych.

W okresie od stycznia do czerwca zrealizowaliśmy 4 kolejne zadania:
- zadanie 2: utworzenie dwóch quizów kulturowych w aplikacjach LearningApps i Socrative (Our Class - Nasza Klasa oraz Famous Poles - Sławni Polacy), rozwiązanie łącznie 10 quizów szkół partnerskich (po 2 quizy z każdego kraju), udział w dwóch międzynarodowych turniejach Kahoot w oparciu o wcześniej rozwiązane quizy (ze szkołą portugalską oraz ze szkołami we Włoszech i Grecji),
- zadanie 3: utworzenie przez wszystkich uczestników indywidualnych profili na platformie TwinSpace poprzez zamieszczenie krótkiego opisu zainteresowań i zdjęcia – awatara utworzonego w wybranej aplikacji - Bitmoji lub Gimp,
- zadanie 4: przygotowanie opisu sytuacji łamania reguł obowiązujących w danej szkole (School Escape – Ucieczka z lekcji, Memes not as cool as you think – Nieprzyjemne memy oraz No homework – No mercy – Brak zadania – brak litości), a następnie stworzenie dwóch scenariuszy scen łamania reguł w oparciu o opis wybranej sytuacji z innego kraju i nagranie filmów z wykorzystaniem tych scenariuszy przez dwie grupy uczniów (Phone Rule – Zasada korzystania z telefonów – film nagrany w oparciu o historię grupy tureckiej oraz Discriminatory Sentences – Obraźliwe napisy wzorowane na opowiadaniu szkoły włoskiej),
- zadanie 5: stworzenie menu międzynarodowej restauracji w aplikacji Story Jumper przez międzynarodową grupę uczniów (w sześciu międzynarodowych grupach swoją szkołę reprezentowali menadżer restauracji (lider grupy), osoba odpowiedzialna za komunikację w grupie (na forum w portalu TwinSpace oraz w ramach czatu online), ekspert TIK odpowiedzialny za graficzne opracowanie menu w aplikacji StoryJumper oraz szef kuchni, natomiast pozostałe szkoły wyznaczyły do każdej grupy po dwóch kucharzy odpowiedzialnych za reprezentowanie kuchni danego kraju),

Oprócz realizacji samych zadań działania projektowe obejmowały również:
- komunikacją międzynarodową nauczycieli i uczniów (komunikacja na grupie WhatsApp, na forum Twinspace, w ramach wideokonferencji w eTwinning Live oraz na platformie Skype i w Google Meet, w ramach online chat na portalu TwinSpace)
- opracowywanie instrukcji do wykorzystania w trakcie realizacji zadań (opracowanie prezentacji instruktażowej do korzystania z aplikacji Kahoot oraz sporządzenie instrukcji i harmonogramu prac do zadania 5 ‘International Restaurants’ na stronie Twinspace oraz w aplikacji Beekast),
- dokumentowanie działań projektowych i rezultatów projektu (tworzenie filmów i prezentacji dokumentujących ww. działania, np. rozwiązywanie quizów kulturowych, turnieje Kahoot, opracowanie prezentacji slajdów przedstawiających historię komunikacji nauczycieli w aplikacji WhatsApp na przestrzeni całego projektu od października 2018 r. do czerwca 2019 r),
- upowszechnianie rezultatów działalności projektowej poprzez:
•zamieszczanie opracowanych materiałów na dysku Google i platformie TwinSpace oraz ich publikowanie na kanale YouTube i w wybranych aplikacjach (Socrative, LearningApps, StoryJumper, Beekast),
•prezentowanie rezultatów projektu dla społeczności szkolnej i środowiska lokalnego (wystawy, informacje na stronie internetowej szkoły, prezentacje w ramach dnia otwartych drzwi szkoły),
•udział w wideokonferencji Live Event – wydarzeniu otwartym dla kilkudziesięciu użytkowników platformy eTwinning Live z różnych krajów Europy 1.07.2019 r. (opracowanie prezentacji i przedstawienie dwóch aspektów projektu – komunikacji i upowszechniania rezultatów)
- ewaluację (współtworzenie ankiet ewaluacyjnych cząstkowych i sumarycznych, monitorowanie ich wypełniania przez uczniów, nagranie wywiadów uczniów prezentujących opinie o projekcie, utworzenie ankiety w postaci „chmury słów” w aplikacji Beekast),
- opracowanie wniosku o uzyskanie dla projektu Krajowej Odznaki Jakości (National Quality Label).


O efektach zrealizowanego projektu można by mówić i pisać długo. Najlepiej oddają je wypowiedzi samych uczniów oraz rezultaty, do których obejrzenia zachęcamy.

Projekt w opiniach uczniów:
https://youtu.be/D1p2_U9xf-Y

Wybrane rezultaty:
https://learningapps.org/watch?v=phajb56qj19
https://youtu.be/e_y9B3FcspA
https://www.youtube.com/watch?v=vUz4zInfuTM
https://www.storyjumper.com/book/index/70839745/5cf6f24d7d071#

Wybrane aktywności:
https://www.youtube.com/watch?v=Be74UmnZQec&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=cdY8V61Agqg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=3m-_BmDo7XY
https://www.youtube.com/watch?v=Bwc7_aeyzQQ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=boFsXK3W0xY



Z radością informujemy, że międzynarodowy projekt MysteryTwinning, realizowany na platformie eTwinning w roku szkolnym 2018/2019 w klasie 1A uzyskał dwa wyróżnienia Krajową Odznakę Jakości – Quality Label oraz Europejską Odznakę Jakości - Europoean Quality Label.

Gratulacje dla wszystkich 20 Uczestników – Uczniów obecnej Klasy 2A!

Projekt w j. niemieckim „Weihnachten in aller Welt”


W okresie od listopada 2017 r. do stycznia 2018 r. realizowany był przy współpracy z krajami partnerskimi tj. Litwa, Włochy i Francjaprojekt „Weihnachten in aller Welt” (Święta Bożego Narodzenia na całym świecie).

Cele główne projektu:


 • wzbudzenie zainteresowania tematyką Świąt Bożego Narodzenia na całym świecie,
 • pogłębienie wiedzy kulturoznawczej i krajoznawczej,
 • doskonalenie umiejętności językowych z zakresu tematycznego „ Święta i tradycje”.

Uczniowie klasy 3a przygotowali łącznie 15 prezentacji multimedialnych na temat Świąt Bożego Narodzenia w j. niemieckim, które były efektem pracy indywidualnej, grupowej i w parach. Ponadto utworzyli mapę świata i wyszczególnili państwa, w których świętuje się Boże Narodzenie. Został również nakręcony film, w którym zaprezentowali swoje umiejętności wokalne. Wykonali kolędy w języku niemieckim i polskim, opowiadali po niemiecku o potrawach wigilijnych, jakie najczęściej goszczą na polskich stołach. Poza tym przygotowali 20 przepisów najsłynniejszych potraw bożonarodzeniowych, typowych dla poszczególnych krajów, w których świętuje się Boże Narodzenie.
Wszystkie prezentacje przygotowane przez uczniów naszej szkoły były na bieżąco przedstawiane i omawiane na forum klasy. Uczniowie wraz z nauczycielem- koordynatorem projektu dokonywali poprawy błędów a następnie ich prace trafiały na platformę eTwinning.
Uczniowie z Litwy, Włoch i Francji utworzyli łącznie ponad 40 prac multimedialnych, z którymi również zapoznali się uczniowie naszej szkoły. Wszyscy uczestnicy projektu mieli
dostęp do plików, filmów i zdjęć zgromadzonychprzez wszystkie szkoły w przestrzeni internetowej TwinSpace.

Efekty pracy metodą projektu z innymi krajami:


 • wzbogacenie słownictwa z zakresu tematycznego „ Święta i tradycje”,
 • zmotywowanie uczniów do samodzielnego poszukiwania informacji w Internecie i organizacja czasu pozalekcyjnego,
 • wykazanie się umiejętnościami informatycznymi,
 • przełamanie bariery komunikowania się w j. niemieckim,
 • wzrost sprawności językowej w mowie i piśmie,
 • rozwój kreatywności uczniów,
 • podniesienie motywacji do nauki j. niemieckiego,
 • integracja zespołu klasowego,
 • promocja szkoły poza granicami Polski


Projekt: Favourite Foods for Fun


(w wolnym tłumaczeniu – „Z ulubionego jedzenia radość nie do podrobienia”)
data przystąpienia: 4 marca 2016r.
kraje partnerskie: Belgia, Turcja i Tunezja
uczestnicy projektu w LO Strzyżów: 2 grupy uczniów (8 uczennic klasy 1B i 11 klasy 1C – łącznie 19 uczniów) nauczyciele – koordynatorzy: Beata Wójcik i Dorota Skura

działania:


 • utworzenie profili na platformie dla każdego ucznia: opracowanie i zamieszczenie informacji o każdym uczestniku wraz ze zdjęciem
 • nagranie krótkiego filmu z piosenką powitalną dla partnerów projektu stworzoną specjalnie na tę okazję (Always look on the bright side of life – Always enjoy the good taste of food)
 • utworzenie folderów i zamieszczenie zdjęć i przepisów na ulubioną potrawę każdego uczestnika
 • opracowanie dwóch quizów kulinarnych (o zasadach zdrowego żywienia i kuchni polskiej) i upublicznienie ich na stronie www.kahoot.it
 • opracowanie filmu z wywiadami, dialogami i scenkami ilustrującymi zwyczaje kulinarne panujące w szkole wśród uczniów i nauczycieli
 • praca z materiałem językowo-kulturowym zamieszczonym przez uczniów ze szkoły belgijskiej Campus de Helix – profilami uczestników, filmikami powitalnymi, quizem kulinarnym


Dlaczego Favourite Foods for Fun


Projekt zachęcił nas z jednej strony tematyką, bo kto z nas nie lubi jeść i wymieniać się przepisami? Z drugiej strony wydał nam się jak najbardziej adekwatną kontynuacją wieloletniej tradycji Liceum jako „Szkoły promującej zdrowie” – stąd nasza wersja tytułu i realizacji tematu ‘Favourite Foods for Fun (and Health)’.
Poprzez swoją nazwę projekt sugeruje dobrą zabawę w klimacie kulinarno–językowym i rzeczywiście taką właśnie zabawą okazało się uczestnictwo w nim, chociaż nie od początku było to oczywiste. Podejmując wyzwanie przyłączenia się do międzynarodowego projektu, wszyscy byliśmy pełni obaw i niepewności, czy to dobry pomysł i czy na pewno sprostamy zadaniu. Dziś wiemy, że był to czas kreatywnych pomysłów i spontanicznych ćwiczeń językowych w całkowicie nieformalnym i bezstresowym klimacie. Mieliśmy możliwość przetestowania w praktyce naszych umiejętności w zakresie języka angielskiego oraz nawiązania nowych znajomości z uczniami w Belgii, wymiany gustów kulinarnych i wzajemnego poznania narodowych zwyczajów i tradycji jako elementów naszych kultur. Zmierzyliśmy się też z zupełnie nowym wyzwaniem technicznym zaistnienia na platformie cyfrowej i stworzenia na niej szeregu wysokiej jakości produktów. Jednym słowem – zaistnieliśmy w tzw. nowych mediach, na dodatek w wymiarze europejskim.
Projekt nie został jeszcze podsumowany i kto wie, jakie jeszcze pomysły przyjdą nam do głowy w nowym roku szkolnym, ale jedno jest pewne – jest to projekt dla fun’u i fan’ów dobrej kuchni i nauki przez zabawę.

Projekt: What do teenagers spend their money on?


Koordynatorzy: Ewelina Drozd, Ilona Nowicka

Our group (autorzy: Daniel Wilusz i Bartłomiej Matuszewski)



Presentation of Poland and Strzyżów (autor: Aleksandra Wójtowicz)


Projekt realizowany jest w naszej szkole od kwietnia 2016 roku przez grupę uczniów klas pierwszych w ramach programu eTwinning. Partnerami w przedsięwzięciu są uczniowie z Portugalii, Rumunii, Turcji i Włoch.
Główne założenie to pokazanie różnic i podobieństw kulturowych w wydawaniu pieniędzy przez nastolatków krajów europejskich, podnoszenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim i technologią informacyjno-komunikacyjną. Działania projektowe wpisują się w program przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, szczególnie w zagadnienia dotyczące planowania budżetu domowego i celowości ponoszenia wydatków konsumpcyjnych i inwestycyjnych. Uczniowie uczą się też elementów statystyki na bazie danych rzeczywistych. Efekty swojej pracy zamieszczają na platformie TwinSpace.
Pracujący w projekcie zaprezentowali już swoje kraje, miasta, szkoły i uczestników w postaci filmów video i prezentacji. Przygotowali i przeprowadzili ankietę na temat: W jaki sposób i na co młodzież wydaje pieniądze? Kolejne działania będą realizowane w roku szkolnym 2016/2017.