Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Nowy rok szkolny - czy dni wolne od zajęć są także wolne od pracy dla nauczycieli?

Dni wolne od pracy dla pracowników określają przepisy ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. Ponadto w przypadku nauczycieli dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalone zostały w przepisach prawa oświatowego (14 październik - art. 74 KN)). W szkołach uprawnienie do określenia takich dni w danym roku szkolnym uzyskał dyrektor szkoły (§5 rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r.).

art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy – Karta Nauczyciela

Stanowisko MEN w sprawie sposobu wykonania przepisu art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy – Karta Nauczyciela – zaktualizowane w dniu 8 października 2009 r.

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi przepisu art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy – Karta Nauczyciela, Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało prezentowane poniżej stanowisko w sprawie sposobu wykonania tego przepisu. Podjęcie decyzji w kwestii rodzaju zajęć, które będą realizowane w szkole w ramach godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b Karty Nauczyciela, przydzielenie tych godzin do realizacji poszczególnym nauczycielom oraz rozliczanie tych godzin, należy bowiem do kompetencji dyrektora szkoły.

Nowy nadzór pedagogiczny ma poprawić jakość kształcenia

Ewaluację i kontrolę zewnętrzną w szkołach i placówkach, nad którymi nadzór pedagogiczny sprawuje obecnie kurator oświaty, będą prowadzić jednostki zajmujące się profesjonalnym badaniem jakości pracy szkół. Powstaną one na bazie zasobów kadrowych i lokalowych obecnych centralnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz kuratoriów oświaty.

Podstawowe warunki niezbędne do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych

10 lutego 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 23).

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w gimnazjach, szkołach specjalnych, oddziałach specjalnych w szkołach ogólnodostępnych i placówkach od 1 września 2011 roku.

« poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna »