Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Podstawowe warunki niezbędne do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych

10 lutego 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 23).

Rozporządzenie określa podstawowe warunki, jakie nauczycielom i uczniom powinna zapewniać szkoła, a także wyposażenie przysługujące nauczycielowi tej szkoły.

Obiekty szkolne muszą spełniać warunki techniczne i lokalizacyjne ustalone w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.). Szkoła powinna posiadać pomieszczenia do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, które spełniają wymagania dla pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

Szkoły powinny być wyposażone w środki dydaktyczne i sprzęt umożliwiające realizację przez szkoły zadań oraz szkolnego zestawu programów nauczania, a w przedszkolu przyjętego programu przedszkolnego. Wyposażenie szkoły ustala jej dyrektor.

Nauczycielowi przysługuje bezpłatne wyposażenie stanowiska pracy w materiały niezbędne do wykonywania czynności wchodzących w zakres jego obowiązków, np. w programy, podręczniki, czasopisma metodyczne i przybory i materiały piśmienne. Wykaz materiałów wchodzących w skład tego zestawu ustala dyrektor szkoły.

Określono również zakres zbiorów biblioteki szkolnej. Decyzję o zakupie do zbiorów biblioteki szkolnej podręczników i czasopism metodycznych podejmuje dyrektor szkoły, uwzględniając zapotrzebowanie zgłoszone przez nauczycieli.
Zofia Zając - wicedyrektor
11.02.2011