Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Monitoring realizacji 19-tej godziny

Zgodnie z ustalonymi kierunkami realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2010/ 2011 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie przeprowadzi monitoring sposobu wykorzystania godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

Monitoring będzie prowadzony w trakcie czynności nadzorczych zaplanowanych i podejmowanych w roku szkolnym 2010/ 2011 w szkołach i placówkach w okresie od 7 lutego do 30 maja 2011 r.
W związku z powyższym proszę o:
  • podpisanie protokołów z kontroli realizacji zajęć w terminie do 8.02. 2011r.,
  • dokonanie poprawek w harmonogramie zajęć , o których mowa w art.42 ust 2 pkt 2 KN, wynikających ze zmian planu lekcji oraz rodzaju prowadzonych zajęć do 8. 02.2011r,
  • uzupełnienie dokumentacji tak , aby spełniała wymagania zapisane w stanowisku MEN (zapisy z dnia 4.02. 2011 i 6.10. 2010 w "co w prawie piszczy"),
  • bieżące prowadzenie dokumentacji (w każdej chwili powinna być dostępna do kontroli)
Zofia Zając - wicedyrektor
05.02.2011