Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Nowy rok szkolny - czy dni wolne od zajęć są także wolne od pracy dla nauczycieli?

Dni wolne od pracy dla pracowników określają przepisy ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. Ponadto w przypadku nauczycieli dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalone zostały w przepisach prawa oświatowego (14 październik - art. 74 KN)). W szkołach uprawnienie do określenia takich dni w danym roku szkolnym uzyskał dyrektor szkoły (§5 rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r.).
Dni wolne od zajęć ustala dyrektor szkoły
Dyrektor szkoły może w danym roku szkolnym ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Liczba tych dni uzależniona jest od typu szkoły i tak dla:
a) szkół podstawowych, zasadniczych szkół zawodowych, szkół policealnych oraz placówek kształcenia praktycznego i placówek kształcenia ustawicznego - do 6 dni,
b) gimnazjów - do 8 dni,
c)liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, liceów uzupełniających, techników i techników uzupełniających - do 10 dni.
Dodatkowe dni ustala dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady szkoły a w przypadku, gdy w szkole nie funkcjonuje taka rada - po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego oraz uwzględniając warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły (§5 ust. 1 rozporządzenia).
Dyrektorzy szkół ustalają dni wolne od zajęć dydaktyczno wychowawczych i informują o tych ustaleniach nauczycieli, uczniów i ich rodziców do dnia 30 września danego roku szkolnego (§5 ust. 3 rozporządzenia). Dyrektor szkoły nie jest zobowiązany do wyznaczania maksymalnej liczby dni wolnych od zajęć, określonych w rozporządzeniu np. dyrektor szkoły podstawowej nie musi wyznaczać 6 dni.
Uwaga! Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalają wyłącznie dyrektorzy szkół publicznych, z wyjątkiem publicznych szkół artystycznych i szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.
Dodatkowe dni wolne od zajęć
Przepisy przewidują możliwość ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Dni takie ustala dyrektor szkoły w szczególnie uzasadnionych przypadkach, po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a w przypadku szkoły, w której rada nie została powołana, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. Dni ustala się za zgodą organu prowadzącego pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty.
Przykład: W styczniu w jednej ze szkół nastąpiła awaria sieci wodociągowej. W związku z brakiem w szkole wody dyrektor szkoły wystąpił do organu prowadzącego o wyrażenie zgody na ustalenie dni, kiedy wystąpiła awaria, dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Jednocześnie dyrektor wyznaczył dwie kolejne soboty jako dni, w których zajęcia zostaną odpracowane.
Dni wolne od zajęć to nie są dni wolne od pracy
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole to nie są dni wolne od pracy nauczycieli. Dni wolne od pracy wyznaczają bowiem przepisy ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy. Nauczyciel w ramach czasu pracy zobowiązany jest do wykonywania różnorodnych zajęć - nie tylko zajęć realizowanych w ramach pensum (art. 42 ust. 2 KN). Za tak wykonywaną pracę przysługuje mu wynagrodzenie. W dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoła musi zapewnić uczniom zajęcia wychowawczo-opiekuńcze oraz poinformować rodziców o możliwości udziału uczniów w takich zajęciach (§6a rozporządzenia). Niezależnie od zabezpieczenia opieki dla uczniów w takich dniach w szkole mogą odbywać się różnorodne konkursy, zawody, pikniki, wycieczki, uroczystości szkolne albo rady pedagogiczne, formy doskonalenia nauczycieli itp. Nawet w sytuacji, gdy rodzice zadeklarowali, iż uczniowie nie będą korzystać z zajęć opiekuńczo-wychowawczych w dany dzień wskazane jest zabezpieczenie takiej opieki w sytuacjach nieprzewidywalnych. Przepisy rozporządzenia zobowiązują bowiem szkoły do zorganizowania takich zajęć a ich organizacja nie jest uzależniona od deklaracji rodziców (§6a rozporządzenia). Szkoła może natomiast pobrać takie deklaracje w celu uzyskania informacji o przewidywalnej liczbie uczniów uczestniczących w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych danego dnia.
19.09.2011