Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Międzynarodowy projekt „Unser Erbe im Zeitwandel/ Our heritage in changing times”

W drugim semestrze roku szkolnego 2017/2018 realizowałam z uczniami klas pierwszych i drugich czteromiesięczny projekt na platformie eTwinning we współpracy z krajami partnerskimi z Węgier (koordynator projektu), Hiszpanii, Turcji i Słowacji. W projekcie brało udział 17 uczniów naszej szkoły z klas pierwszych i drugich.
Projekt nosił nazwę „Unser Erbe im Zeitwandel” (w wolnym tłumaczeniu „Nasze dziedzictwo na przestrzeni lat”). Był to projekt dwujęzyczny- realizowany w języku niemieckim i angielskim.

Celem głównym projektu było zbadanie, jak zmieniało się nasze najbliższe środowisko naturalne, dziedzictwo kulturowe i historyczne na przestrzeni lat i jaką postać ma dzisiaj.
Cele szczegółowe projektu:
- Wspieranie samodzielności, innowacyjności, kreatywnego myślenia uczniów.
- Rozwój umiejętności posługiwania się TIK.
- Rozwój kompetencji językowych.
- Wspieranie aktywności uczniów.
Uczniowie pracowali w dwóch grupach tematycznych- grupie „przyrodniczej” oraz „historyczno- kulturowej”.
Pierwsza grupa miała za zadanie przedstawić jak zmieniało się dziedzictwo naturalne najbliższego regionu na przestrzeni lat i jaki miało ono wpływ na życie człowieka.
Tematem analizy drugiej grupy miały być obiekty historyczne w miejscu zamieszkania; ważne, zasłużone postacie ze świata kultury, historii i nauki lub symbol charakterystyczny danego regionu.
Uczniowie naszej szkoły pracowali w grupie historycznej i wykonali szereg zadań.
Utworzyli dwa loga do projektu oraz nakręcili film, w którym przedstawili siebie oraz zaprezentowali naszą szkołę.. Wykonali infografiki, w których przedstawili tak ważne postacie, jak postać generał Władysława Sikorskiego (urodzony obok Mielca), prof. Franciszka Chrapkiewicza (biochemik urodzony w Godowej a mieszkający we Francji, postać o bogatej biografii) oraz poetę Juliana Przybosia (pochodzący z Gwoźnicy). Jeden z uczniów przygotował prezentację w programie PowerPoint pt. „Strzyżów kiedyś i dziś”. W ramach realizacji zadania polegającego na ukazaniu śladów, jakie pozostawiła historia w naszym najbliższym regionie uczniowie opisali pohitlerowski schron tunelowy z czasów II wojny światowej. W tym celu zapoznali się ze stosowną literaturą udostępnioną przez Muzeum Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej im. Zygmunta Leśniaka, przeanalizowali informacje dostępne w Internecie oraz uzyskane w drodze wywiadu od lokalnej ludności. Na tej podstawie przedstawili historię budowy tunelu oraz jego pierwotne przeznaczenie w formie prezentacji multimedialnej.


Partnerzy projektu z Węgier i Słowacji, pracujący w tej samej grupie tematycznej, przedstawili w formie filmu zamek Esterhaza (zachodnie Węgry) oraz drewniane kościoły (Słowacja wschodnia) typowe dla kultury ich regionu.
Uczniowie na bieżąco konsultowali ze mną realizowane działania, dzielili się pomysłami, pracowali w parach lub grupach trzyosobowych. Wspólnie dokonywaliśmy poprawy błędów. Prace były przeze mnie oceniane a następnie trafiały na platformę eTwinning.
Młodzież naszej szkoły komunikowała się z pozostałymi uczestnikami projektu. Chętnie wymieniała poglądy i spostrzeżenia dotyczące prezentacji, zadawała pytania na forum odnośnie życia i zainteresowań rówieśników z innych krajów, posługując się językiem niemieckim.
Formą podsumowania projektu była realizacja quizów językowych, przygotowanych przez każdą ze szkół w aplikacji Kahoot. Na ich podstawie uczniowie mogli sprawdzić, czego nowego nauczyli się na temat innych krajów.

Wszyscy wykazali się dużym zaangażowaniem i samodzielnością. Nauczyli się współpracy w grupie i udoskonalili umiejętność przetwarzania informacji. Korzystali z różnych narzędzi TIK, po raz pierwszy używali aplikacji Padlet.
Za udział w projektach eTwinning szkoła otrzymała międzynarodowe certyfikaty jakości eTwinning Label.
Efekty podjętych działań:
•    Wzrost samodzielności, odpowiedzialności i zaangażowania wśród uczniów.
•    Pogłębienie wiedzy na temat historii i ważnych postaci naszego regionu.
•    Zdobycie informacji na temat kultury innych krajów biorących udział w projekcie.
•    Nawiązanie współpracy z nauczycielami i uczniami z innych krajów europejskich.
•    Wzrost kompetencji językowych.
•    Wzrost umiejętności posługiwania się TIK.
•    Poszerzenie działalności szkoły o projekty międzynarodowe.
•    Promocja szkoły poza granicami Polski.
•    Satysfakcja zawodowa.

Koordynator projektu : Katarzyna Rykała
04.12.2018