Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Matura 2021 - Liceum Ogólnokształcące w Strzyżowie
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie
Terminy dla uczniów klas maturalnych w roku szkolnym 2021/2021

Do 30 września 2020 należy złożyć wstępną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021.

Po złożeniu deklaracji wstępnej można dokonywać zmian, jednak nie później niż do 7 lutego 2021 r. (każda zmiana deklaracji jest potwierdzona podpisem zdającego na złożonej wcześniej deklaracji wstępnej)
Jeśli zdający złożył wyłącznie deklarację wstępną, staje się ona deklaracją ostateczną z dniem 8 lutego 2020 r.WAŻNE INFORMACJE W SPRAWIE EGZAMINU:

Harmonogram egzaminów w 2021 roku

Komunikat o dostosowaniach w roku szkolnym 2020/2021

Komunikat o przyborach w 2021 r.

Lista systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku      egzaminu maturalnego z informatyki w 2021 roku

Komunikat MEN w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych

INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW Z LAT UBIEGŁYCH


Opłata za egzamin maturalny
I.Egzamin maturalny jest odpłatny dla absolwentów, którzy:
1.przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego na tym samym poziomie po raz trzeci lub kolejny (jeden raz = jeden rok)
a)Przykład 1.: Pan Piotr Kowalski przystąpił do obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym po raz pierwszy w 2018 r. – najpierw w maju, a następnie do sesji poprawkowej w sierpniu, za każdym razem nie osiągając wymaganego do zdania progu 30% punktów. W 2019 r. Pan Kowalski nie przystępował do egzaminu. W 2020 r. Pan Piotr przystąpił do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym po raz drugi, w terminie głównym (w czerwcu) i poprawkowym (we wrześniu), ponownie nie osiągając wymaganego progu 30%. W 2021 r. Pan Kowalski postanawia przystąpić do obowiązkowego egzaminu z matematyki po raz trzeci, co oznacza, że za ten egzamin jest zobowiązany wnieść opłatę w wysokości 50 zł.
b)Przykład 2.: Pani Kinga Nowacka przystąpiła do egzaminu z biologii na poziomie podstawowym (jako przedmiot dodatkowy) po raz pierwszy w 2013 r. W 2016 r. przystąpiła do tego samego egzaminu (biologia na poziomie podstawowym), aby podwyższyć wynik. W 2021 r. Pani Nowacka zamierza przystąpić do egzaminu z biologii, ale na poziomie rozszerzonym (nie może już przystępować do egzaminów z przedmiotów dodatkowych na poziomie podstawowym). Za ten egzamin nie wnosi opłaty, ponieważ do egzaminu z biologii na poziomie rozszerzonym przystępuje po raz pierwszy.
c)Przykład 3.: Pani Karolina Kot przystąpiła do części ustnej egzaminu maturalnego z języka niemieckiego jako przedmiotu obowiązkowego po raz pierwszy w 2019 r., uzyskując wynik 33%. Uznała, że wynik jej nie satysfakcjonuje, więc w roku 2020 zadeklarowała przystąpienie do tego egzaminu ponownie, aby podwyższyć wynik, jednak ze względu na epidemię COVID-19 w 2020 r. część ustna egzaminu nie była przeprowadzana. Pani Kot złożyła deklarację przystąpienia do części ustnej egzaminu z języka niemieckiego w 2021 r. Ponieważ w przypadku części ustnej egzaminu maturalnego do określenia obowiązku wniesienia opłaty za egzamin nie wlicza się roku szkolnego 2019/2020 (ze względu na COVID-19), egzamin w 2021 r. jest de facto drugim podejściem Pani Kot do części ustnej egzaminu z języka niemieckiego, nie ma
obowiązku wnoszenia opłaty za ten egzamin.
2.w latach ubiegłych (2005–2020) zadeklarowali chęć przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, ale do niego nie przystąpili (nie stawili się na egzaminie).
a)Przykład 4.: Pan Rafał Kolarski w 2011 r. zadeklarował chęć przystąpienia do egzaminu z historii sztuki na poziomie rozszerzonym, ale nie zgłosił się na ten egzamin (nie przystąpił do niego). W 2021 r. chce przystąpić do tego samego egzaminu. Oznacza to, że za ten egzamin jest zobowiązany wnieść opłatę w wysokości 50 zł.
b)Przykład 5.: Pani Anna Rajewska w 2014 r. zadeklarowała chęć przystąpienia do egzaminu z informatyki na poziomie podstawowym, ale do niego nie przystąpiła. W 2021 r. chce przystąpić do egzaminu z informatyki na poziomie rozszerzonym. Ponieważ poziom egzaminu jest inny – nie ma obowiązku wnoszenia opłaty za ten egzamin.

II.Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, na danym poziomie, wynosi 50 zł brutto.
III.Opłatę za egzamin maturalny wnosi się w terminie od 1 stycznia 2021 r. do 7 marca 2021 r. na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.
IV.Obowiązek sprawdzenia, czy za dany egzamin należy wnieść opłatę, spoczywa na absolwencie! W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z dyrektorem szkoły lub właściwą okręgową komisją egzaminacyjną.
V.Opłata za egzamin maturalny nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu.
VI.Dowód wniesienia opłaty absolwent składa dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie od 1 stycznia 2021 r. do 7 marca 2021 r. Kopię dowodu wniesienia opłaty absolwent składa w tym samym terminie dyrektorowi szkoły, w której składa deklarację.
VII.W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek absolwenta, może wyrazić zgodę na wniesienie przez absolwenta opłaty za przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów po 7 marca 2021 r., jednakże nie później niż do 31 marca 2021 r.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami na temat egzaminu maturalnego w 2021 roku na stronach CKE oraz OKE Kraków: