Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 22.06.2011


  • Msza Święta na zakończenie roku szkolnego w Kościele pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP - godz. 8:00
  • Oficjalna część uroczystości zakończenia roku, wręczenie nagród dla wyróżniających się w nauce, uczestników olimpiad przedmiotowych, konkursów, turniejów - godz 9:00
    (gdy będzie ładna pogoda w atrium szkoły na wolnym powietrzu między budynkami lub godzina 10:00 gdy będzie padał deszcz, w budynku hali sportowej ZST)
  • Wręczenie świadectw w salach lekcyjnych20.07.2011

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Strzyżów, dn.  14 lipca 2011 roku
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, przedkładamy informuję o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi edukacyjnej w związku z realizacją projektu dla Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie nr  WND-POKL.09.01.02-18-258/09 „W drodze do kariery – szanse na lepszą przyszłość - program rozwoju Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Strzyżowie”, realizowanego przy wykorzystaniu środków z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, działanie 9.1  „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” w Liceum Ogólnokształcącym w Strzyżowie, ul. Mickiewicza 11, 38 – 100 Strzyżów w okresie od 01.10.2009 do 30.09.2011r.

TERMIN OBOZU NAUKOWEGOObóz naukowy w ramach projektu pn. W drodze do kariery - szanse na lepszą przyszłość - program rozwojowy Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie odbędzie się w dniach
od 20.07.2011r. do 27.07.2011r.
Miejsce obozu WZW "Jawor" Solina
wyjazd w dniu 20.07.2011r. godz. 9:00 z parkingu przy szkole
06.07.2011