Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Informacja dla Stypendystów Urzędu Marszałkowskiego


Procedura wypłaty stypendium

Zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendium podstawą wypłaty stypendium jest podpisanie:
  • Umowy o przekazanie stypendium przez pełnoletniego Stypendystę/Stypendystkę lub w przypadku niepełnoletniego/niepełnoletniej Stypendysty/Stypendystki przez jego/jej rodzica/opiekuna prawnego;
  • Umowy zlecenie przez Opiekuna dydaktycznego danego Stypendysty/Stypendystki.


Wszystkie przygotowane umowy wraz z koniecznymi oświadczeniami zostaną przesłane do właściwych szkół.
Stypendium zostanie wypłacone niezwłocznie po przekazaniu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie kompletu prawidłowo podpisanych dokumentów.Planowany termin rozpoczęcia wypłat stypendiów to czerwcu br.

Ogólnopolska Olimpiada Logiczno-Matematyczna

Uczennica klasy IIIA Katarzyna Dziadek zakwalifikowała się do finału Ogólnopolskiej Olimpiady Logiczno-Matematycznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
W finale tej Olimpiady uczennica zajęła 21. miejsce w kraju zdobywając tym samym tytuł finalistki.
Gratulacje dla uczennicy i Pana Jerzego Moskala.
26.05.2011

Nasza uczennica zwycięzcą konkursu JuniorText

Uczennica klasy 1A Dominika Grodzka zajęła I miejsce w ogólnopolskim konkursie JuniorInternet w kategorii JuniorText. Jej praca okazała się najlepszym tekstem literackim na temat "Internet 2021".
Junior Internet adresowany jest do młodych ludzi, którzy nie ukończyli jeszcze 19 lat
i interesującą się tematyką internetową. Projekt ma na celu danie im szansy na pokazanie swoich prawdziwych talentów i udowodnienie, że są w stanie tworzyć profesjonalne prace. Junior Internet jest platformą, dzięki, której otrzymają oni możliwość promocji własnych prac i umiejętności, a także rozpoczęcia współpracy z firmami sektora IT.

Spotkanie z Poetą Panem Henrykiem Jerzym Musą

Z okazji Święta Bibliotek zapraszamy serdecznie na spotkanie z poetą kaszubskim, które odbędzie się w dniu 18 maja o godzinie 11:00 w bibliotece szkolnej. W spotkaniu wezmą udział klasy: 1H i 2B.

Zapraszamy także naszych szkolnych poetów oraz zainteresowane osoby.
17.05.2011

„Twój Pierwszy SKOK Na Biznes"

Uczennice Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie: Katarzyna Zdon kl. 11 B, Wiktoria Gągorowska kl. IIA zdobyły kolejno pierwsze i trzecie miejsce w konkursie „TWÓJ PIERWSZY SKOK NA BIZNES" organizowanym przez Rzeszowską Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową.
W konkursie wzięli udział uczniowie ośmiu szkół ponadgimnazjalnych z województwa podkarpackiego.

Mamy haka na raka!

Papieros, kto z nas może powiedzieć, że nigdy w życiu nie miał z nim styczności? Obecnie jest to jedna z najpopularniejszych używek, niestety nie wszyscy wiedzą jak bardzo te kilka chwil „przyjemności” może zniszczyć nasze życie.
„Każdy Papieros Niszczy Twoje Zdrowie” – 3 czerwca pod takim hasłem uczniowie pierwszych i drugich klas Liceum Ogólnokształcącego przygotowali w 3-4osobowych grupach krótkie prezentacje na następujące tematy:
Klasa 1D: Wpływ palenia na zdrowie kobiety.
Klasa 2B: Papieros - fabryka trucizn.
Klasa 2E: Wpływ palenia na zdrowie mężczyzny.
i Klasa 2F: Skąd wziął się papieros?
Wystąpienia uczniów oceniało jury w składzie: pani K. Ossowska (nauczyciel biologii), pan M. Banaś (lekarz pulmonolog), pan Z. Hołówko (dyrektor naszego LO). Grupy dały z siebie wszystko, a ich wystąpienia były naprawdę ciekawe. Uczniowie swoimi prezentacjami bez problemu wzbudzili zainteresowanie wśród publiczności, którą byli ich szkolni koledzy. Z dużą dozą profesjonalności uczestnicy „turnieju” przekazali wiele ciekawych informacji na temat historii nikotynizmu oraz jego wpływu na ludzki organizm. Nie obyło się również bez elementów humorystycznych, czego przykładem może być występ uczniów kl. 2F i przygotowana przez nich (na bazie skeczu jednego z popularnych kabaretów) rozmowa Izy z Pecikiem czy eksperyment z butelką, watą i papierosem przez klasę 2B.

Stypendyści Urzędu Marszałkowskiego

Komisja stypendialna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach projektu "Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2010/2011" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dokonała oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendiów. W wyniku oceny stypendia otrzymali uczniowie naszej szkoły.

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

1.Ponowny egzamin maturalny (egzamin w terminie poprawkowym) jest przeprowadzany w sierpniu 2011 r., w terminie ustalonym przez dyrektora CKE.

2.Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który:
  • przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w maju/czerwcu w  części ustnej i pisemnej i żaden jego egzamin nie został unieważniony
  • nie zdał wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części ustnej lub pisemnej
  • w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu (nie później niż 7 lipca) złożył do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu (załącznik 18), zgodnie z deklaracją ostateczną.


3.Absolwent przystępujący do części ustnej egzaminu z języka polskiego może wraz z oświadczeniem złożyć poprawioną bibliografię do tematu zadeklarowanego w deklaracji ostatecznej.

4.Ponowny egzamin (egzamin w terminie poprawkowym) w części ustnej jest przeprowadzany w macierzystej szkole zdającego (między 22 a 26 sierpnia), a w części pisemnej (23 sierpnia) – w miejscach wskazanych przez dyrektora OKE. Informacje o miejscach przeprowadzenia egzaminu pisemnego ogłasza dyrektor OKE na stronie internetowej danej OKE w terminie do 10 sierpnia 2011 r. Informacje o harmonogramie egzaminów ustnych zdający uzyskuje w szkole, w której przystąpił do egzaminu.
10.05.2011

Rok 2011 ogłoszony został przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Lasów.

Na przełomie kwietnia i maja  w różnych miastach Polski obchodzony jest
Światowy Dzień Ziemi. W naszej szkole 28 kwietnia odbył się konkurs
„ Młodzież w lasach Europy- Young People in European Forests” YPEF 2010/11.

W konkursie wzięli udział uczniowie klas I i II  LO pracując w 8 zespołach 3 osobowych.

konkurs na plakat

W marcu Zespól ds. promocji zdrowia ogłosił konkurs na plakat związany z profilaktyką chorób serca. Swoje prace zgłosili uczniowie z klas 1D i 2H. Wyróżnione w konkursie plakaty wiszą przy wejściu głównym. Gratulujemy najlepszym, a wszystkich uczniów zachęcamy do zapoznania się z ich treścią i stosowania w czasie wakacji
01.05.2011

Rozstrzygnięcie konkursu

W pisemnym konkursie Wiedzy o nikotynizmie, który odbył się 27 maja, wzięło udział 24 uczniów z klas pierwszych i drugich. Najlepsze wyniki uzyskali:

I miejsce – Gabriela Szaro kl. 1D
II miejsce – Katarzyna Zdon kl. 2B
III miejsce – Ewa Wójcik kl.2F i  Małgorzata Szydło kl. 2B.
Gratulujemy zwycięzcom, wręczenie nagród odbędzie się na zakończenie roku szkolnego.
01.05.2011