LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Konkurs biblijny!

Biblioteka szkolna i katechetka szkolna zapraszają do udziału w konkursie plastycznym pod tytułem:
„Twoja ulubiona postać biblijna” Konkurs odbędzie się w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych. Czas trwania konkursu od 7 do 21 października 2019 r.

REGULAMIN konkursu plastycznego dla uczniów
„Twoja ulubiona postać biblijna”

CELE KONKURSU:
- Poznanie tekstów biblijnych
- Kształtowanie umiejętności odbioru i plastycznej prezentacji wybranych tekstów biblijnych
- Propagowanie wśród uczniów pozytywnych wartości ukazanych w Starym i Nowym Testamencie
- Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości artystycznej
- Rozwijanie zdolności plastycznych
- Pobudzanie i rozwój inwencji twórczej
Szczegółowe informacje po kliknięciu odnośnika czytaj całość »

ZASADY UCZESTNICTWA:
1.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych.
2.Praca musi być ściśle powiązana z postacią biblijną.
3.Pracę należy wykonać dowolną techniką plastyczną na arkuszu papieru formatu A – 3.
4.Praca nie może być konstrukcją przestrzenną (figurą, rzeźbą, instalacją itp.)
5.Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę.
6.Praca musi być pracą własną, indywidualną, nigdzie wcześniej niepublikowaną i nie zgłaszaną do innych konkursów.
7.Każda praca powinna być opisana na odwrocie wg wzoru:
•Imię i nazwisko autora
•Klasa
•Nazwa szkoły
NAGRODY:
1.Najciekawsze prace nagrodzi Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora konkursu.
2.Przewidziane są 3 nagrody. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznawania wyróżnień.
3.Komisja będzie oceniała prace wg następujących kryteriów:
•Zgodność z tematyką
•Estetyka pracy
•Oryginalność
TERMINY:
1.Prace należy składać od 7 do 21 października  2019 r. w bibliotece szkolnej.
2.Wręczenie nagród nastąpi 24 października 2019 r. podczas lekcji otwartej
„Odkrywamy historie biblijne” w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych.
01.10.2019