LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Trzeźwość jako dar dla Ojczyzny na 100 lecie odzyskania jej niepodległości

„Polska będzie trzeźwa, albo jej wcale nie będzie” - bł. Ks. Bronisław Markiewicz
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie Filia w Strzyżowie ogłasza konkurs pod hasłem

Trzeźwość jako dar dla Ojczyzny na 100 lecie odzyskania jej niepodległości

WARUNKI KONKURSU:
1.Konkurs jest adresowany do uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.
2.Prace będą rozpatrywane w kategoriach:
-film – reklama społeczna promująca wartości
-gra komputerowa
3.Każdy uczestnik dostarcza pracę oznaczoną godłem oraz oznaczoną takim samym
godłem kopertę zawierającą kartkę z danymi osobowymi: (imię i nazwisko autora,
nazwa szkoły, imię i nazwisko opiekuna, klasa, kontakt telefoniczny)

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie 35-074, ul. Gałęzowskiego 4 jako administrator danych osobowych informuje, że dane będą przetwarzane w celu wyłonienia laureatów konkursu. Dane osobowe nie będą udostępniane. Osobom biorącym udział w konkursie lub ich opiekunom prawnym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wyłonienia laureatów konkursu
4.Prace zgłoszone do konkursu mogą mieć autorstwo zbiorowe – maksymalnie do 3 osób
5.Film nie może trwać dłużej niż 5 minut, powinien być zapisany w formacie umożliwiającym jego odczytanie i odtwarzanie VCD, DVD
6.Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z:
-oświadczeniem, że zgłaszający jest autorem pracy konkursowej,
-oświadczeniem, że zgłaszający posiada prawa autorskie i majątkowe do przesłanego materiału,
-oświadczeniem o akceptacji niniejszego regulaminu,
-oświadczeniem, że zamieszczone w pracy konkursowej zdjęcia i pliki dźwiękowe nie naruszają praw autorskich osób trzecich,
-wyrażeniem zgody na publikowanie i rozpowszechnianie prac konkursowych na stronie internetowej biblioteki i jej profilu na facebooku,
7.Prace konkursowe winny być złożone w Bibliotece Pedagogicznej
mieszczącej się w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie przy ul. Mickiewicza 11 do dnia 30 października 2018 r.
PODSUMOWANIE PRAC I  NAGRODY:
1.Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora konkursu.
2.Ocenie podlegać będą: samodzielność i oryginalność prac oraz ich zgodność z tematyką.
3.O rozstrzygnięciu konkursu i rozdaniu nagród uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie.
4.Za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca laureaci otrzymają nagrody.
5.Wszyscy uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie otrzymają pamiątkowe dyplomy.
Kontakt z organizatorem pod n-rem tel. 17 2761-484, drogą elektroniczną strzyzow@pbw.org.pl, lub osobiście w godzinach pracy Biblioteki.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.
24.09.2018