LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Regulamin zabawy „Szczęśliwy numerek”

  1. Losowanie numerka będzie odbywało się przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych każdego dnia. Informacja o wylosowanym numerze znajduje się na stronie dziennika elektronicznego.
  2. „Szczęśliwy numerek” posiada osoba, której numer z dziennika odpowiada wylosowanemu.
  3. „Szczęśliwy numerek” zwalnia ucznia z pisania niezapowiedzianych kartkówek, odpowiedzi ustnej i braku stroju na lekcji wychowania fizycznego. Sytuacja ta nie obowiązuje, gdy uczeń sam wyrazi chęć do wzięcia udziału w wyżej wymienionych formach oceny i zajęć.
  4. Wylosowany numerek nie zwalnia z pisania zapowiedzianych kartkówek, sprawdzianów i klasówek. Nie usprawiedliwia braku zadania domowego, braku zeszytu przedmiotowego i podręcznika.
  5. „Szczęśliwy numerek” nie chroni od negatywnej uwagi z zachowania i nie upoważnia do łamania regulaminu szkoły.
  6. Przywilej „Szczęśliwego numerka” wygasa wraz z zakończeniem przez ucznia zajęć lekcyjnych w danym dniu.
  7. Numer raz wylosowany, nie jest już brany pod uwagę do końca bieżącego miesiąca. Ma on szansę być wylosowany dopiero od rozpoczęcia miesiąca kolejnego.
  8. Nauczyciel w porozumieniu z wychowawcą lub dyrektorem szkoły może zawiesić udział ucznia w zabawie „Szczęśliwy numerek” ze względu na nieodpowiednie zachowanie przed, po, lub w trakcie zajęć lekcyjnych, bądź nie usprawiedliwiania nieobecności.